papano maki-pag deal
* mula sa JAPAN hanggang sa PILIPINAS ang magpadala ng sasakyan ay medyo may kahirapan na trabaho lalo na sa maliliit na kompanya at sa mga nagsasarili
* kami ang mamimili ng mga sasakyan sa AUTO AUCTION at bahalang maglagay sa container hanggang sa pagdadala sa daungan dito sa JAPAN
* at kayo naman mga car dealer ang bahalang maglabas sa PILIPINAS ng darating na mga sasakyan sa daungan sa SUBIC
* sa ganyang paraan tayo ay makakatipid sa gastusin , oras at panahon
* kung kailangan lang ng sasakyan at kung ilang sasakyan ang gustong ipadala ang maipapadala, hindi kailangan na mag-stock ng mga sasakyan.
* sa ganyang paraan pareho tayong makakapag-business ng mga USED CARS mula sa JAPAN sa murang puhunan.
Please register your company
Paki-registro ang inyong kompanya
by E-mail or FAXWe need to keep Guarantee Money
Kailangan namin hawakan ang G.M
why should we keep guarantee money ? When we make a successful bid for the car in the Auction, we can't cancel. We will be stock an unnecessary cars. It is Guarantee Money to this risk.We issue a "claim check"
Mag i-issue kami sa inyo ng resibo ng G.M


We receive the information on the cars which you are looking for .
Pwede kayong mag request kung anong sasakyan ang hinahanap ninyo.


We transmit AUTO AUCTION INFORMATION to you
Magpapadala kami ng inpormasyon ng mga sasakyan sa niyo.


We offer a bit at an AUTO AUCTION


You choose dealings by L/C, or transfer of the cash to our bank account.


We'll load cars into a 40ft container
The order is a unit of the 40ft container. We can load 2 or 4 cars into one 40ft container.Please contact us !

Marimo Auto Service
& Marimo Trading